logo
 


 
Deposit 存款 Setor Dana การฝากเงิน ĐẶT CỌC
Banking Option 银行选项 Opsi Perbankan ช่องทาง Lựa chọn ngân hàng Transaction Limit 交易限额 Batas Transaksi วงเงิน Giới hạn chuyển khoản Processing Time 处理时间 Waktu Memproses ระยะเวลาดำเนินการ Thời gian xử lý
Minimum 最低限度 Minimum ขั้นต่ำ Tối thiểu Maximum 最大值 Maksimum สูงสุด Tối đa
ATM
Cash Deposit 现金存款 Setoran Tunai เงินสด Đặt cọc tiền mặt
Online Transfer 网银 Transfer Online ธนาคารออนไลน์ Chuyển tiền điện tử
Local Bank Transfer 本地银行转账 Transfer Bank Lokal ฝากผ่านสาขา Chuyển qua tài khoản ngân hàng
300.000 VND 300.000.000 VND 5-30 mins
 
Withdrawals 提款 Penarikan การถอนเงิน RÚT TIỀN
Banking Option 银行选项 Opsi Perbankan ช่องทาง Lựa chọn ngân hàng Transaction Limit 交易限额 Batas Transaksi วงเงิน Giới hạn chuyển khoản Processing Time 处理时间 Waktu Memproses ระยะเวลาดำเนินการ Thời gian xử lý
Minimum 最低限度 Minimum ขั้นต่ำ Tối thiểu Maximum 最大值 Maksimum สูงสุด Tối đa
Quick Withdrawal 快速提款 Quick Withdrawal บัญชีธนาคาร Rút tiền nhanh 300.000 VND 300.000.000 VND 5-30 mins


 
 • All member only allow withdraw 2 time perday and also allow transfer 1 time per day only.
 • Your bank account name (beneficiary name) must be same as the registered name on your Skywin-vnd account.
 • All maximum amounts is based on per transaction per day.
 • Withdrawal of Bonus and Winnings is subjected to Terms & Conditions. Members may not be able to withdraw until the required Terms & Conditions has been met.
 • Please be advised to keep the bank receipt or transaction reference id as we might request it for proof of payment.
 • We may require verification documents before processing any payouts from your player account and large withdrawal amount might take longer time to processed.
 • For security precautions, we reserve the right to refuse member's withdrawal if they do not match the information provided.
 • Customers are required to perform wagers where the total amount equals or more than 50% of deposit amount; falling which any withdrawal requests would be subjected to 5% service & administration charges based on total deposited amount.
 • Our system employs a first come first serve basis. Do take note that processing delays can also be caused by slow or downed banking systems or even by the bank’s unavailability to offer round the clock 24-hour service.
 • 所有会员每天只允许退出2次,并且每天只允许转账1次。
 • 您的银行帐户名称(受益人姓名)必须与 Skywin-vnd 帐户中的注册名称相同。
 • 所有最高金额均基于每日每笔交易。
 • 退款奖金和奖金受条款和条件限制。在达到要求的条款和条件之前,会员可能无法退出。
 • 请注意保留银行收据或交易参考ID,因为我们可能会要求其提供付款证明。
 • 我们可能会在处理您的玩家帐户中的任何付款之前要求提供验证文件,并且可能需要较长的处理时间。
 • 出于安全预防措施,如果与会员提供的信息不符,我们保留拒绝会员退会的权利。
 • 客户必须在总金额等于或超过存款金额50%的情况下进行投注;任何提款请求将根据总存款金额承担5%的服务和管理费用。
 • 我们的系统采用先到先得的原则。请注意,处理延迟也可能是由于银行系统缓慢或失效,甚至银行无法提供24小时全天候服务。
 • Semua anggota hanya mengizinkan penarikan 2 kali per hari dan juga mengizinkan transfer 1 kali per hari saja.
 • Nama rekening bank Anda (nama penerima) harus sama dengan nama terdaftar di akun Skywin-vnd Anda.
 • Semua jumlah maksimum didasarkan pada per transaksi per hari.
 • Penarikan Bonus dan Kemenangan dikenakan Syarat & Ketentuan. Anggota mungkin tidak dapat menarik diri sampai Persyaratan & Ketentuan yang diminta telah terpenuhi.
 • Harap diperhatikan untuk menyimpan tanda terima bank atau id referensi transaksi karena kami mungkin memintanya untuk bukti pembayaran.
 • Kami mungkin memerlukan dokumen verifikasi sebelum memproses pembayaran apa pun dari akun pemain Anda dan jumlah penarikan besar mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk diproses.
 • Untuk tindakan pencegahan keamanan, kami berhak menolak penarikan anggota jika tidak sesuai dengan informasi yang diberikan.
 • Pelanggan diminta untuk melakukan taruhan di mana jumlah total sama atau lebih dari 50% dari jumlah setoran; jatuhnya permintaan penarikan apa pun akan dikenakan biaya layanan & administrasi 5% berdasarkan jumlah total yang didepositokan.
 • Sistem kami menggunakan basis first come first serve. Perhatikan bahwa penundaan pemrosesan juga dapat disebabkan oleh sistem perbankan yang lambat atau menurun atau bahkan oleh tidak tersedianya bank untuk menawarkan layanan 24 jam 24 jam.
 • สมาชิกสามารถถอนเงินออก ได้เพียงครั้งละ 2 ครั้งเท่านั้น และสามารถโอนเงินได้เพียง 1 ครั้ง
 • ชื่อบัญชีธนาคารของคุณ (ชื่อผู้รับเงิน) ต้องเหมือนกับชื่อที่ลงทะเบียนในบัญชี Skywin-vnd ของคุณ
 • จำนวนเงินสูงสุดจะขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกรรมต่อวัน
 • การถอนเงินโบนัสและรางวัลจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข สมาชิกอาจไม่สามารถถอนได้ หากไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและข้อกำหนด
 • โปรดเก็บรหัสรับเงินของธนาคาร หรือรหัสอ้างอิงธุรกรรมไว้ เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน
 • เราอาจต้องใช้เวลายืนยัน ก่อนประมวลผลการจ่ายเงินจากบัญชีผู้เล่นของคุณ และหากเงินที่ถอนมีจำนวนมากอาจใช้เวลาดำเนินการนานกว่า
 • เพื่อความปลอดภัยเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการถอนเงินของสมาชิก หากไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้รับ
 • ลูกค้าต้องทำการเดิมพัน โดยมียอดรวมเท่ากับ หรือมากกว่า 50% ของจำนวนเงินฝาก ลดลงซึ่งคำขอถอนใด ๆ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และค่าบริหารจัดการตามจำนวนเงินฝากทั้งหมด
 • ระบบของเราใช้เกณฑ์พื้นฐานสำหรับผู้ที่มาก่อน อาจเกิดความล่าช้าในการประมวลผล จากระบบธนาคารพาณิชย์ที่ชะลอตัวลง หรือแม้กระทั่งเมื่อธนาคารไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • Thành viên được quyền rút tiền tối đa 2 lần một ngày và được chuyển khoản 1 lần một ngày.
 • Tên tài khoản ngân hàng (người thụ hưởng) phải trùng với tên đăng ký trên tài khoản Skywin-vnd.
 • Giới hạn chuyển khoản tối đa áp dụng với mỗi lần chuyển khoản.
 • Rút tiền thưởng và tiền thắng cuộc áp dụng theo Quy định và Điều khoản chung. Thành viên chỉ có thể rút tiền khi các quy định tại Quy định và Điều khoản chung đã được hoàn tất.
 • Vui lòng giữ lại biên lai giao dịch hoặc mã giao dịch làm bằng chứng trong trường hợp chúng tôi yêu cầu cung cấp bằng chứng thanh toán.
 • Chúng tôi có thể cần cung cấp giấy tờ chứng minh trước khi đồng ý thanh toán; lưu ý rằng giao dịch rút tiền với giá trị lớn có thể mất nhiều thời gian xử lý hơn.
 • Nhằm đảm bảo an toàn, chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu rút tiền của thành viên khi nhận thấy thông tin bị sai lệch so với thông tin đã đăng ký.
 • Khách hàng cần đặt cược tổng số tiền bằng hoặc hơn 50% số tiền nạp; khách hàng chịu mất 5% phí dịch vụ và quản lý trên tổng số tiền rút ra.
 • Hệ thống của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở Đến trước phục vụ trước. Việc thanh toán có thể bị chậm do hệ thống ngân hàng hoặc do việc ngân hàng không thể cung cấp dịch vụ 24/7.